Informacje o obronach


ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji wersji elektronicznej prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Studenci przystępujący do obrony pracy dyplomowej zobowiązani są do zapoznania się i postępowania zgodnie z Procedurą dyplomowania 2020 oraz do pobrania ze strony BOS-u (dokumenty do pobrania) Wniosku o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz z ich odpisami. Wszelkich informacji dotyczących złożenia dokumentów do obrony udziela Biuro Obsługi Studentów (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 94 34 39 104 / 94 34 39 124 / 94 34 39 155).

Wszystkie prace dyplomowe powinny być zgodne z obowiązującymi standardami pisania pracy i zawierać słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim (elementy te powinny być zamieszczone bezpośrednio po stronie tytułowej).

Wszelkie informacje w sprawach organizacyjnych dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego dostępne są w Sekretariacie Wydziału Nauk Ekonomicznych u Pani mgr Małgorzaty Kraszka pok. 114 A , tel. 94 34 39 114.

 1. Popyt i podaż na rynku produktu
 2. Popyt i podaż na rynku czynnika wytwórczego
 3. Koszt alternatywny - pojęcie i rola w rachunku ekonomicznym
 4. Mechanizm rynkowy i jego paradoksy
 5. Formy ingerencji państwa w mechanizm rynkowy
 6. Konkurencja i monopol
 7. Istota i znaczenie ruchu okrężnego produktu i dochodu w gospodarce
 8. Cykl koniunkturalny w gospodarce rynkowej
 9. Makroekonomiczne mierniki gospodarki
 10. Polityka makroekonomiczna (fiskalna, monetarna)
 11. Inflacja - pomiar, przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania
 12. Bezrobocie - pomiar, rodzaje i jego przyczyny
 13. Budżet państwa - deficyt budżetowy, dług publiczny
 14. Pieniądz - istota, rodzaje i funkcje
 15. Czynniki wzrostu gospodarczego
 16. Instrumenty oddziaływania na handel międzynarodowy
 17. Rola inwestycji w gospodarce rynkowej
 18. Globalizacja - pojęcie, korzyści i zagrożenia
 19. Integracja polityki regionalnej Unii Europejskiej
 20. Pojęcie i mechanizm integracji ekonomicznej
 21. Znaczenie rozwoju zrównoważonego w regionie
 22. Zadania państwa w zakresie polityki społecznej
 23. Czynniki kształtujące zmiany na rynku pracy
 24. Koszty w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 25. Źródła finansowania działalności gospodarczej
 26. Analiza wskaźnikowa w ocenie przedsiębiorstwa
 27. Elementy i budowa strategii w przedsiębiorstwie
 28. Formy wymiany międzynarodowej
 29. Struktura bilansu (aktywa, pasywa)
 30. Teoria kosztów komparatywnych
Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku Ekonomia I st. w ramach specjalności:
 1. Klasyczne funkcje zarządzania
 2. Elementy składające się na paradygmat przedsiębiorczości
 3. Istota pracy kierowniczej
 4. Znaczenie systemu zarządzania jakością dla konkurencyjności przedsiębiorstwa
 5. System motywacyjny pracowników
 6. System kontroli w przedsiębiorstwie
 7. Istota zarządzania przez cele
 8. Proces projektowania struktur organizacyjnych
 9. Modele zarządzania zasobami ludzkimi
 10. Marketing mix jako narzędzie oddziaływania na rynek
 11. Kryteria segmentacji rynku
 12. Zachowania nabywców na rynku
 13. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
 14. Rola sprawozdawczości finansowej w zarządzaniu
 15. Koszty w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 16. Rodzaje i kryteria wyboru kanałów dystrybucji
 17. Istota i instrumenty promocji
 18. Cykl życia produktu
 19. Istota i rodzaje strategii konkurencji
 20. Wykorzystanie elastyczności w badaniach rynku
 21. Popyt i podaż na rynku produktu
 22. Struktury konkurencyjne rynku
 23. Metody gromadzenia danych w badaniach pierwotnych
 24. Źródła informacji marketingowej przedsiębiorstwa
 25. Otoczenie przedsiębiorstwa
 26. Struktura i funkcje systemu finansowego
 27. Rodzaje form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw
 28. Zarządzanie projektem
 29. Czynniki kształtujące zmiany na rynku pracy
 30. Charakterystyka stylów kierowania
Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku Zarządzanie I st. w ramach specjalności:
 1. Popyt i podaż na rynku produktu
 2. Konkurencja i monopol
 3. Czynniki kształtujące zmiany na rynku pracy
 4. Pieniądz - istota, rodzaje i funkcje
 5. Polityka fiskalna
 6. Polityka monetarna
 7. Rola inwestycji w gospodarce
 8. Inflacja - pomiar, przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania
 9. Bezrobocie - pomiar, rodzaje i jego przyczyny
 10. Instrumenty oddziaływania na handel międzynarodowy
 11. Źródła finansowania działalności gospodarczej
 12. Pieniądz - istota, rodzaje i funkcje
 13. Struktura i funkcje systemu finansowego
 14. Rola Banku Centralnego w gospodarce rynkowej
 15. Rynek pieniężny i kapitałowy
 16. Struktura systemu bankowego
 17. Dług publiczny - istota, przyczyny i rodzaje
 18. Budżet i zasady budżetowe
 19. Funkcje i znaczenie ubezpieczeń w gospodarce
 20. Rodzaje ubezpieczeń
 21. Podatki - funkcje, cechy i zasady
 22. Etapy ustalania wyniku finansowego
 23. Zasady wyceny bilansowej
 24. Interpretacja podstawowych zasad rachunkowości
 25. Przykłady funkcji informacyjnej rachunkowości
 26. Cel i zakres standaryzacji oraz harmonizacji rachunkowości
 27. Istota rozliczeń międzyokresowych i ich miejsce w bilansie
 28. Źródła informacji wykorzystywane w analizie finansowej
 29. Ocena przedsiębiorstwa nas podstawie metod analizy finansowej
 30. Rola kosztów w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie
Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku Finanse i Rachunkowość I st. w ramach specjalności:
 1. Podstawowe pojęcia związane z turystyką – turysta, odwiedzający jednodniowi, turystyka
 2. Czynniki rozwoju turystyki międzynarodowej
 3. Funkcje i dysfunkcje turystyki
 4. Podstawowe i specyficzne rodzaje turystyki
 5. Specyfika i rodzaje usług turystycznych
 6. Wielkość i struktura ruchu turystycznego w Polsce i na świecie
 7. Ekonomiczne znaczenie turystyki (w tym: konsumpcja turystyczna, eksport i import turystyczny, monokultura turystyczna)
 8. Gospodarka turystyczna a przemysł turystyczny
 9. Pojęcie i podstawowe mierniki funkcji turystycznej
 10. Istota rynku turystycznego. Specyfika podaży, popytu i produktu turystycznego
 11. Turystyka w strukturze potrzeb człowieka
 12. Podstawowe zagadnienia organizacji imprezy turystycznej – etapy, cel, program, termin
 13. Założenia kalkulacji imprezy turystycznej
 14. Rekreacja – pojęcie i klasyfikacja uczestników rekreacji
 15. Rodzaje rekreacji i jej cele.
 16. Funkcje czasu wolnego i czynniki determinujące zachowania wolnoczasowe.
 17. Funkcje rekreacji we współczesnym świecie.
 18. Formy ochrony klienta w przypadku niewypłacalności biura podróży.
 19. Formy wykonywania działalności turystycznej przewidziane w ustawie o usługach turystycznych.
 20. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach o świadczenie usług turystycznych. Regulacje prawne i przykłady.
 21. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Źródła finansowania działalności funduszu, cele funduszu, przeznaczenie środków Funduszu.
 22. Charakterystyka polskich obiektów na liście światowego dziedzictwa UNESCO
 23. Założenia koncepcji cyklu życia obszaru turystycznego (ang. tourism area life cycle – TALC) według R.W. Butler
 24. Miejsce turystyki i rekreacji w polityce społeczno-gospodarczej państwa, polityka turystyczna
 25. Rola turystyki i rekreacji w rozwoju społeczno-gospodarczym
 26. Marketing-mix dla usług na przykładzie turystyki
 27. Metody badania jakości w usługach na przykładzie turystyki i rekreacji
 28. Turystyka w odniesieniu do teorii rozwoju gospodarczego trzech sektorów
 29. Czynniki atrakcyjności turystycznej
 30. Metody pomiaru atrakcyjności turystycznej
Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku Turystyka i Rekreacja I st. w ramach specjalności:
 1. Istota, funkcje i zasady rachunkowości
 2. Źródła finansowania przedsiębiorstwa i ich klasyfikacje
 3. Źródła informacji rynkowej
 4. Ocena struktury i kosztu kapitałów
 5. Istota problemu decyzyjnego, sytuacji decyzyjnej, decyzji kierowniczej
 6. Jakość usług logistycznych
 7. Proces doboru kadr w przedsiębiorstwie logistycznym
 8. Nowoczesne koncepcje sterowania produkcją
 9. Społeczna odpowiedzialność biznesu – pojęcie i istota
 10. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
 11. Zakres podmiotowy prawa własności intelektualnej
 12. Identyfikacja systemów informatycznych wykorzystywanych w logistyce i ich krótka charakterystyka
 13. Funkcje zarządzania – charakterystyka
 14. Analiza popytu i podaży na rynku produktu – pojęcie i istota
 15. Badanie i ocena jakości towarów, czynniki obniżające jakość towarów
 16. Przedmiot badań operacyjnych, klasy zagadnień decyzyjnych
 17. Znaczenie logistyki w gospodarce
 18. Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie
 19. Poziom i struktura zapasów rzeczowych
 20. Zakres i funkcje infrastruktury logistycznej
 21. Infrastruktura magazynowa
 22. Koncepcja systemu planowania potrzeb materiałowych MRP – modele sterowania zapasami, funkcje i cele
 23. Istota i zakres logistyki produkcji
 24. Kształtowanie łańcucha dostaw – wybór kanału dystrybucji
 25. Koncepcja efektywnej obsługi konsumenta (ECR)
 26. Istota, zakres i cele działalności logistyki w zakresie gospodarki odpadami
 27. Planowanie potrzeb materiałowych, zakupów i dostaw
 28. Elastyczność popytu i podaży usług transportowych
 29. Koszty usług transportowych
 30. Kierunki informatyzacji logistyki, Smart Logistics
Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku Logistyka I st. w ramach specjalności:
 1. Klasyczny, a Keynsowki model gospodarki
 2. Teoria racjonalnych oczekiwań w modelach ekonomicznych
 3. Strategie przedsiębiorstw w warunkach oligopolu
 4. Polityka fiskalna i monetarna w cyklu koniunkturalnym
 5. Czynniki kształtujące kursy walutowe
 6. Rynek kapitałowy – funkcje, instytucje
 7. Struktura i funkcje systemu finansowego
 8. Rola Banku Centralnego w gospodarce rynkowej
 9. Podejmowanie decyzji gospodarczych w warunkach ryzyka
 10. Organizacyjno-prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej
 11. Rozwój gospodarczy, a wzrost gospodarczy
 12. Koncepcja kapitału ludzkiego
 13. Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa
 14. Publiczne i prywatne inwestycje w kapitał ludzki
 15. Przesłanki specjalizacji w handlu międzynarodowym
 16. Motywy, przejawy i skutki regionalnej integracji gospodarczej
 17. Rola handlu i inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym
 18. Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa
 19. Metody oceny projektów gospodarczych
 20. Rola controlingu w przedsiębiorstwie
Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia II st. w ramach specjalności:
 1. Koncepcja organizacji uczącej się, inteligentnej, wirtualnej i sieciowej
 2. Makroekonomiczne mierniki gospodarki
 3. Pieniądz - istota, rodzaje i funkcje
 4. Liberalizm, a interwencjonizm państwowy-podstawowe założenia
 5. Kurs walutowy, a bilans płatniczy
 6. Istota i znaczenie benchmarkingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 7. Obowiązki menedżerów w świetle prawa
 8. Etyczne aspekty konkurencji
 9. Etyka w promocji
 10. Istota i znaczenie analizy SWOT w przedsiębiorstwie
 11. Wizja, misja i cele strategiczne organizacji w warunkach gospodarki rynkowej
 12. Strategie konkurencji według M.E. Portera
 13. Alianse strategiczne
 14. Istota i cele zarządzania procesami
 15. Zadania i znaczenie marketingu międzynarodowego
 16. Informacyjna rola rachunku zysków i strat w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 17. Źródła i metody ograniczania ryzyka w działalności gospodarczej
 18. Rola logistyki w sprawnym funkcjonowaniu organizacji
 19. Źródła i metody rozwiązywania konfliktów w organizacji
 20. Wpływ motywacji na zachowanie ludzkie
Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Zarządzanie II st. w ramach specjalności:
 1. Etapy analizy fundamentalnej instrumentów rynku kapitałowego.
 2. Polityka pieniężna a polityka budżetowa.
 3. Ocena przedsiębiorstwa z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy finansowej.
 4. Istota decyzji finansowych gospodarstw domowych.
 5. Szanse i zagrożenia wynikające z bankowości elektronicznej.
 6. Istota etyki w finansach.
 7. Wymogi formalne oraz zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
 8. Ubezpieczenia gospodarcze w działalności przedsiębiorstw –miejsce, znaczenie i klasyfikacja.
 9. Dochodowość i ryzyko na rynku finansowym.
 10. Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych.
 11. Rodzaje uproszczeń w wycenie bilansowej przewidzianych dla mikro i małych przedsiębiorstw.
 12. Optymalna forma opodatkowania dla mikro i małych przedsiębiorstw.
 13. Założenia i instrumenty polityki dochodowej i wydatkowej państwa w ramach polityki budżetowej.
 14. Kapitał własny a forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa.
 15. Podstawowe założenia rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych oraz rozwiązania dotyczące rozliczania kosztów pośrednich w obu systemach.
 16. Przykłady rozwiązań w ramach operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej oraz możliwości ich zastosowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 17. Podstawowe wymagania dotyczące ewidencji i raportowania dla celów podatku od towarów i usług (VAT).
 18. Wymagania wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych dotyczące prowadzenia ewidencji księgowej z wykorzystaniem programów komputerowych.
 19. Pojęcie odroczonego podatku dochodowego oraz zasady jego rozliczania w rachunkowości.
 20. Istota i cel zastosowania strategicznej karty dokonań w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.
Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i rachunkowość II st. w ramach specjalności:
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.