Informacje o obronach


ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji wersji elektronicznej prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Studenci przystępujący do obrony pracy dyplomowej zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie:

nie później niż 2 tygodnie przed obroną:

 • zbindowany egzemplarz pracy dyplomowej (drukowanej obustronnie) z nadanymi numerami kontrolnymi z systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych),
 • płytę CD/DVD z kopią pracy pobraną z systemu APD (plik PDF z numerami kontrolnymi - wersja do wydruku) opisaną jak strona tytułowa bez tłumaczenia w języku angielskim,
 • oświadczenia o oryginalności pracy dyplomowej ( nie jest częścią pracy, to osobny druk),

nie później niż tydzień przed obroną:

 • legitymacji studenckiej,
 • karty obiegowej,
 • opłata za dyplom w wysokości - 60 zł, za odpis dyplomu w języku angielskim lub niemieckim dodatkowo 40,- oraz 1 zdjęcie, (opłata zaksięgowana na indywidualnym koncie studenta w systemie USOSWeb),
 • 4 zdjęć o wymiarze 4,5 x 6,5 cm,

Wszystkie prace dyplomowe powinny być zgodne z obowiązującymi standardami pisania pracy dyplomowej i zawierać słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim (elementy te powinny być zamieszczone bezpośrednio po stronie tytułowej).

Wszystkie wpłaty proszę dokonywać na indywidualny numer konta.

Wszelkie informacje dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego dostępne są w Sekretariacie Wydziału Nauk Ekonomicznych u Pani mgr Małgorzaty Kraszka pok. 114 A , tel. 94 34 39 114.

 1. Popyt i podaż na rynku produktu
 2. Popyt i podaż na rynku czynnika wytwórczego
 3. Koszt alternatywny - pojęcie i rola w rachunku ekonomicznym
 4. Mechanizm rynkowy i jego paradoksy
 5. Formy ingerencji państwa w mechanizm rynkowy
 6. Konkurencja i monopol
 7. Istota i znaczenie ruchu okrężnego produktu i dochodu w gospodarce
 8. Cykl koniunkturalny w gospodarce rynkowej
 9. Makroekonomiczne mierniki gospodarki
 10. Polityka makroekonomiczna (fiskalna, monetarna)
 11. Inflacja - pomiar, przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania
 12. Bezrobocie - pomiar, rodzaje i jego przyczyny
 13. Budżet państwa - deficyt budżetowy, dług publiczny
 14. Pieniądz - istota, rodzaje i funkcje
 15. Czynniki wzrostu gospodarczego
 16. Instrumenty oddziaływania na handel międzynarodowy
 17. Rola inwestycji w gospodarce rynkowej
 18. Globalizacja - pojęcie, korzyści i zagrożenia
 19. Integracja polityki regionalnej Unii Europejskiej
 20. Pojęcie i mechanizm integracji ekonomicznej
 21. Znaczenie rozwoju zrównoważonego w regionie
 22. Zadania państwa w zakresie polityki społecznej
 23. Czynniki kształtujące zmiany na rynku pracy
 24. Koszty w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 25. Źródła finansowania działalności gospodarczej
 26. Analiza wskaźnikowa w ocenie przedsiębiorstwa
 27. Elementy i budowa strategii w przedsiębiorstwie
 28. Formy wymiany międzynarodowej
 29. Struktura bilansu (aktywa, pasywa)
 30. Teoria kosztów komparatywnych
Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku Ekonomia I st. w ramach specjalności:
 1. Klasyczne funkcje zarządzania
 2. Elementy składające się na paradygmat przedsiębiorczości
 3. Istota pracy kierowniczej
 4. Znaczenie systemu zarządzania jakością dla konkurencyjności przedsiębiorstwa
 5. System motywacyjny pracowników
 6. System kontroli w przedsiębiorstwie
 7. Istota zarządzania przez cele
 8. Proces projektowania struktur organizacyjnych
 9. Modele zarządzania zasobami ludzkimi
 10. Marketing mix jako narzędzie oddziaływania na rynek
 11. Kryteria segmentacji rynku
 12. Zachowania nabywców na rynku
 13. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
 14. Rola sprawozdawczości finansowej w zarządzaniu
 15. Koszty w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 16. Rodzaje i kryteria wyboru kanałów dystrybucji
 17. Istota i instrumenty promocji
 18. Cykl życia produktu
 19. Istota i rodzaje strategii konkurencji
 20. Wykorzystanie elastyczności w badaniach rynku
 21. Popyt i podaż na rynku produktu
 22. Struktury konkurencyjne rynku
 23. Metody gromadzenia danych w badaniach pierwotnych
 24. Źródła informacji marketingowej przedsiębiorstwa
 25. Otoczenie przedsiębiorstwa
 26. Struktura i funkcje systemu finansowego
 27. Rodzaje form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw
 28. Zarządzanie projektem
 29. Czynniki kształtujące zmiany na rynku pracy
 30. Charakterystyka stylów kierowania
Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku Zarządzanie I st. w ramach specjalności:
 1. Popyt i podaż na rynku produktu
 2. Konkurencja i monopol
 3. Czynniki kształtujące zmiany na rynku pracy
 4. Pieniądz - istota, rodzaje i funkcje
 5. Polityka fiskalna
 6. Polityka monetarna
 7. Rola inwestycji w gospodarce
 8. Inflacja - pomiar, przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania
 9. Bezrobocie - pomiar, rodzaje i jego przyczyny
 10. Instrumenty oddziaływania na handel międzynarodowy
 11. Źródła finansowania działalności gospodarczej
 12. Pieniądz - istota, rodzaje i funkcje
 13. Struktura i funkcje systemu finansowego
 14. Rola Banku Centralnego w gospodarce rynkowej
 15. Rynek pieniężny i kapitałowy
 16. Struktura systemu bankowego
 17. Dług publiczny - istota, przyczyny i rodzaje
 18. Budżet i zasady budżetowe
 19. Funkcje i znaczenie ubezpieczeń w gospodarce
 20. Rodzaje ubezpieczeń
 21. Podatki - funkcje, cechy i zasady
 22. Etapy ustalania wyniku finansowego
 23. Zasady wyceny bilansowej
 24. Interpretacja podstawowych zasad rachunkowości
 25. Przykłady funkcji informacyjnej rachunkowości
 26. Cel i zakres standaryzacji oraz harmonizacji rachunkowości
 27. Istota rozliczeń międzyokresowych i ich miejsce w bilansie
 28. Źródła informacji wykorzystywane w analizie finansowej
 29. Ocena przedsiębiorstwa nas podstawie metod analizy finansowej
 30. Rola kosztów w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie
Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku Finanse i Rachunkowość I st. w ramach specjalności:
 1. Wymienić i omówić trzy podstawowe rodzaje przestrzeni
 2. Względna i bezwzględna przestrzeń ekonomiczna
 3. Podstawowe cechy przestrzeni
 4. Formy zagospodarowania przestrzeni i zależności między nimi
 5. Procesy przestrzenne (w przestrzeni społeczno-ekonomicznej) –  pojęcie, typy
 6. Ład przestrzenny – pojęcie, do czego może prowadzić jego brak
 7. Podział środowiska (z uwagi na stopień przekształcenia)
 8. Statyczna i dynamiczna teoria zasobów naturalnych
 9. Bariera zasobowa wzrostu gospodarczego – pojęcie, przyczyny, konsekwencje
 10. Metody wartościowania zasobów przyrody
 11. Środowisko a gospodarka – powiązania i funkcje (gospodarcze) zasobów przyrody
 12. Rozwój zrównoważony – pojęcie, zasady
 13. Ochrona środowiska a ochrona przyrody w Polsce
 14. Czynniki wpływające na rozmieszczenie i zmiany liczby ludności
 15. Omówić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 16. Omówić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 17. Kapitał ludzki – i jego cechy
 18. Kapitał społeczny i jego znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym
 19. Kapitał – pojęcie, podział
 20. Infrastruktura – pojęcie, podstawowy podział i funkcje
 21. Czynniki rozwoju infrastruktury
 22. Gospodarka narodowa – pojęcie, cel funkcjonowania
 23. Krótko scharakteryzować układ strukturalny gospodarki narodowej
 24. Produkt krajowy brutto i wyznaczanie jego wartości
 25. Inflacja a bezrobocie
 26. Wzrost gospodarki a inflacja
 27. Wzrost gospodarki a bezrobocie
 28. Wymienić i krótko scharakteryzować fundusze strukturalne unii europejskiej
 29. Czym jest program operacyjny w rozumieniu funduszy strukturalnych unii europejskiej?
 30. Globalizacja ekonomiczna – pojęcie, przyczyny, konsekwencje
Zagadnienia na egzamin licencjacki na kierunku Gospodarka Przestrzenna I st. w ramach specjalności:
 1. Klasyczny, a Keynsowki model gospodarki
 2. Teoria racjonalnych oczekiwań w modelach ekonomicznych
 3. Strategie przedsiębiorstw w warunkach oligopolu
 4. Polityka fiskalna i monetarna w cyklu koniunkturalnym
 5. Czynniki kształtujące kursy walutowe
 6. Rynek kapitałowy – funkcje, instytucje
 7. Struktura i funkcje systemu finansowego
 8. Rola Banku Centralnego w gospodarce rynkowej
 9. Podejmowanie decyzji gospodarczych w warunkach ryzyka
 10. Organizacyjno-prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej
 11. Rozwój gospodarczy, a wzrost gospodarczy
 12. Koncepcja kapitału ludzkiego
 13. Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa
 14. Publiczne i prywatne inwestycje w kapitał ludzki
 15. Przesłanki specjalizacji w handlu międzynarodowym
 16. Motywy, przejawy i skutki regionalnej integracji gospodarczej
 17. Rola handlu i inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym
 18. Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa
 19. Metody oceny projektów gospodarczych
 20. Rola controlingu w przedsiębiorstwie
Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia II st. w ramach specjalności:
 1. Koncepcja organizacji uczącej się, inteligentnej, wirtualnej i sieciowej
 2. Makroekonomiczne mierniki gospodarki
 3. Pieniądz - istota, rodzaje i funkcje
 4. Liberalizm, a interwencjonizm państwowy-podstawowe założenia
 5. Kurs walutowy, a bilans płatniczy
 6. Istota i znaczenie benchmarkingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 7. Obowiązki menedżerów w świetle prawa
 8. Etyczne aspekty konkurencji
 9. Etyka w promocji
 10. Istota i znaczenie analizy SWOT w przedsiębiorstwie
 11. Wizja, misja i cele strategiczne organizacji w warunkach gospodarki rynkowej
 12. Strategie konkurencji według M.E. Portera
 13. Alianse strategiczne
 14. Istota i cele zarządzania procesami
 15. Zadania i znaczenie marketingu międzynarodowego
 16. Informacyjna rola rachunku zysków i strat w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 17. Źródła i metody ograniczania ryzyka w działalności gospodarczej
 18. Rola logistyki w sprawnym funkcjonowaniu organizacji
 19. Źródła i metody rozwiązywania konfliktów w organizacji
 20. Wpływ motywacji na zachowanie ludzkie
Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Zarządzanie II st. w ramach specjalności:
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.