Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VIII polską edycję konkursu Etyka w finansach.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniem etyki w sektorze finansowym. Jego ideą jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. Dziś - w czasach przyśpieszonego budowania kapitalizmu, kryzysów finansowych i wyzwań roku 2020 - refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, jest niezwykle potrzebna.

Konkurs daje szansę podzielenia się pasją do wykonywanej pracy, efektami badań naukowych, obserwacjami, a także pomysłami na ulepszenie systemu.

Jak co roku, zadaniem konkursowym jest napisanie eseju.

Polska edycja konkursu jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Międzynarodowa edycja konkursu organizowana jest przez Obserwatorium Finansowe w Genewie. Komisja Etyki Bankowej liczy, że przesłane prace będą cennym materiałem do dyskusji i działań podejmowanych w celu wzmocnienia roli etyki w sektorze finansowym.

Nagrody:

W VIII polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 30 tys. zł. Nagrody przekazywane są w formie pieniężnej.

Sponsorami nagród są: PKO Bank Polski S.A., Bank Pocztowy S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Santander Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska.

 

Jak wziąć udział w Konkursie ?

Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź propozycji praktycznego zastosowania norm etycznych. Powinien prezentować innowacyjne pomysły oraz jasne wnioski.

Więcej informacji: https://zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 11 stycznia 2021 r. (formularz dostępny: https://rejestracjazbp.pl/konkurs/ )

Termin nadsyłania esejów upływa 1 marca 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2021 r. oraz opublikowane na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FINSIM - Liga Akademicka dla studentów to unikalny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości.
W konkursie wykorzystujemy grę symulacyjną on-line z zarządzania bankiem.
Masz szansę zdobycia wiedzy praktycznej, certyfikatów i nagród!

Zapisy do 15 listopada 2020!

WIĘCEJ INFORMACJI www.liga.finsim.pl <http://www.liga.finsim.pl>

Fanpage na FB: https://www.facebook.com/FinsimLigaAkademicka/


Zapraszam do kontaktu z Menedżerem Konkursu:
Magdalena Skwarska,
tel. 723 723 750, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego.

Do udziału w konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2020 roku, napisanych w języku polskim.

 Autorom najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane cenne nagrody:

 • Za pracę licencjackąNagroda Prezesa Zarządu BFG: 5.000 zł , II Nagroda: 2.500 zł
 • Za  pracę magisterskąNagroda Prezesa Zarządu BFG: 10.000 zł, II Nagroda: 6.000 zł
 • Za pracę doktorskąNagroda Prezesa Zarządu BFG: 15.000 zł, II Nagroda: 8.000 zł

Ponadto Jury Konkursu może przyznać nagrody dodatkowe: odpłatną praktykę w BFG lub możliwość publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie "Bezpieczny Bank".

 Prace należy nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2021 roku z dopiskiem „Konkurs" na adres:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa

Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu na stroniewww.bfg.pl/konkurs

XIII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza absolwentów polskich uczelni do udziału w XIII Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Założenia konkursowe

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej oraz rynków finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich, które zostały obronione na uczelniach w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.. Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – promotorzy oraz uczelnie.

Nagrody

Wyboru najlepszych prac dokona kapituła konkursowa, która przyzna:

 • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
 • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
 • trzecią nagrodę w wysokości 7000 zł,
oraz dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek.

Informacje szczegółowe i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2020/magisterska/main.html

rzu logo
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Rzecznik Finansowy wraz z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej ogłaszają rozpoczęcie IV edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką  z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zarówno zagadnienia praktyk rynkowych [ang. market conducts] jak też i zagadnienia związane ze stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji  rynku finansowego [ang. prudential issues], które mają oczywisty wpływ na jakość ochrony klienta. W sposób naturalny jesteśmy zainteresowani zarówno dziełami odnoszącymi się do spraw polskich jak i tych które eksplorują otoczenie międzynarodowe.

Konkurs obejmuje:

 • wydane w formie monografii naukowej rozprawy habilitacyjne, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w latach 2018 – 2019
 • rozprawy doktorskie obronione w latach 2018 - 2019,
 • prace licencjackie i magisterskie obronione w roku 2019.
  Zwracamy się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tej dziedziny.Zgłoszenie może być dokonane przez:

1) autora pracy,

2) promotora, za zgodą autora w formie pisemnej,

3) Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry lub Dziekana wydziału uczelni, w której realizowana była rozprawa/przeprowadzany był egzamin, a także dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych PAN, za zgodą autora w formie pisemnej.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane w języku polskim lub angielskim, podejmujące tematykę ochrony klienta na rynku finansowym, ocenione przez promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu licencjackiego lub magisterskiego oraz rozprawy habilitacyjne i doktorskie, zakończone nadaniem autorowi pracy tytułu doktora lub doktora habilitowanego.

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub Prezesa Rady Ministrów lub podmioty wymienione w art. 7 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w których  przeprowadzona była obrona rozprawy doktorskiej lub postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub w których autor pracy jest zatrudniony.

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2020 r. w Biurze Rzecznika Finansowego.

 

Adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02 - 001 Warszawa

 

Wymagana dokumentacja:

- wniosek zawierający: imię i nazwisko autora pracy oraz adres do korespondencji z autorem, a także numer telefonu kontaktowego oraz e-mail;

- w przypadku gdy pracę zgłasza autor, oświadczenie promotora zawierające potwierdzenie okoliczności dopuszczających pracę do konkursu (§ 2 ust. 1 i 2 regulaminu) albo kopię protokołu egzaminu licencjackiego lub magisterskiego, a w przypadku pracy habilitacyjnej i pracy doktorskiej kopię uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego;

- oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem, a w przypadku przyznania nagrody również zgody na publikację imienia i nazwiska na stronie internetowej Rzecznika Finansowego lub w innych dokumentach informacyjnych o przebiegu i wyniku Konkursu, którego autorem jest Rzecznik Finansowy;

- oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na publikację wizerunku z uroczystości wręczenia nagrody w przypadku jej przyznania

- oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na zamieszczenie pracy lub jej fragmentów na stronie internetowej Rzecznika Finansowego w przypadku przyznania nagrody;

- oświadczenie o samodzielnym autorstwie pracy. 

Zakończenie prac Jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonię wręczenia nagród przewidujemy w grudniu 2020 r.


Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną powiadomieni korespondencyjnie o wynikach Konkursu.
Formy i wysokość nagród określają organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz liczbę nagrodzonych prac.


Szczegółowe warunki Konkursu oraz regulamin określone są na stronie: https://www.rf.gov.pl/inicjatywy/konkurs

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretarzem Jury, Hanną Bibrowską Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.