Dwusemestralne studia podyplomowe o specjalności:
"ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY"Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” to studia doskonalące obejmujące program nauczania niezbędny dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacze tej specjalności oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymują również zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla pracowników służb BHP.
Program studiów koncentruje się między innymi na zagadnieniach związanych z regulacjami prawnymi ochrony pracy, przepisami i rozporządzeniami UE z zakresu bezpieczeństwa pracy, podstawami systemu zarządzania BHP, metodami pracy służby BHP czy też ochroną przeciwpożarową. W trakcie zajęć Słuchacze poznają również aspekty związane z medycyną i psychologią pracy oraz psychofizyczne uwarunkowania człowieka w kontekście bezpieczeństwa wykonywanej pracy.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia i pozytywnej oceny z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Cel studiów:
 • Dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Zdobycie oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z regulacjami prawnymi ochrony pracy, przepisami i rozporządzeniami UE z zakresu bezpieczeństwa pracy, podstawami systemu zarządzania BHP, metodami pracy służby BHP czy też udzielania pierwszej pomocy i ochroną przeciwpożarową,
 • Umiejętność dokonania oceny ryzyka zawodowego w systemie zarządzania BHP
 • Przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodów związanych z wdrażaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Adresaci studiów:
Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I – go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przeznaczone są także dla:
 • kadry zarządzającej przedsiębiorstwem i specjalistów zajmujących się problematyką bhp,
 • osób mających wpływ na kształtowanie się środowiska pracy,
 • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osób ubiegających się o takie stanowisko,
 • wszystkich tych, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.
Program studiów został opracowany w oparciu o „Krajowe Ramy Kwalifikacji” a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie min 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów.
Bazę wykładowców studiów podyplomowych stanowią praktycy, specjaliści z zakresu inspekcji pracy, ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz praktycy życia gospodarczego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy.
Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, laboratoriów, case study oraz multimedialnych wykładów. Aktywizująca uczestników forma prowadzenia zajęć pozwoli na wyćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów zarówno przedstawianych przez wykładowcę jak i podnoszonych na bieżąco przez słuchaczy.

Realizowane przedmioty:
 • Wypadkoznawstwo
 • Metody i dokumentacja pracy służby BHP
 • Zasady udzielania I pomocy
 • Psychofizyczne uwarunkowania człowieka w kontekście bezpieczeństwa wykonywanej pracy,
 • Regulacje prawne ochrony pracy,
 • Ochrona Ppoż.,
 • Dokumentacja służby BHP w zakładzie pracy,
 • Higiena stanowiska pracy,
 • Normy, dyrektywy UE, przepisy i rozporządzenia z zakresu bezpieczeństwa pracy,
 • Medycyna Pracy,
 • Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania BHP,
 • Czynniki niebezpieczne i szkodliwe,
 • Podstawy systemu zarządzania BHP,
 • Szkolenie pracowników w zakresie BHP,
 • Wymagania dla budynków i pomieszczeń,
 • Ergonomia stanowiska pracy,
 • Wybrane elementy prawa pracy,
 • Psychologia pracy.
Korzyści:
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2004 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246, poz. 2468 z późniejszymi zmianami) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważnia absolwentów do pełnienia funkcji starszych inspektorów a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy sprawowania funkcji specjalistów i starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach. Studia dają pracownikom służb BHP, na których rozporządzenie nakłada wymóg uzupełnienia wykształcenia, możliwość podniesienia kwalifikacji zgodnie z nowymi wytycznymi.
Studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” trwają 2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Łączna liczba godzin kontaktowych wynosi 223 h.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:
 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 1 zdjęciem (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 
Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 103A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:
 
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin
z dopiskiem „pok. 103A”
(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)

Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:
 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik/listopad 2021 - czerwiec 2022;
 • Czas trwania: 2 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

Wykładowcy: 
praktycy życia gospodarczego oraz nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej.

Kierownik Studiów
: dr Beata Granosik.

W razie pytań prosimy o kontakt
:
Sekretariat: mgr Emilia Nadolna-Czarnota, pokój 103A
Tel. (94) 34-39-118 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata za studia:
 • Łącznie: 3030 zł (wraz z opłatą za świadectwo w wysokości 30 zł), z czego:
 • 1500 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1500 zł /semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)
Pliki do pobrania:
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.