Dwusemestralne studia podyplomowe o specjalności:
"ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY"


Rekrutacja zakończona

Studia doskonalące obejmujące program nauczania niezbędny dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacze tej specjalności oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymują również zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla pracowników służb BHP.

Wykłady obejmują między innymi zagadnienia związane z regulacjami prawnymi ochrony pracy, przepisami i rozporządzeniami UE z zakresu bezpieczeństwa pracy, podstawami systemu zarządzania BHP, metodami pracy służby BHP czy też ochroną przeciwpożarową. W trakcie zajęć Słuchacze poznają również aspekty związane z medycyną i psychologią pracy oraz psychofizycznymi uwarunkowaniami człowieka w kontekście bezpieczeństwa wykonywanej pracy.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich wykładanych przedmiotów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Realizowane przedmioty:
 • Wypadkoznawstwo
 • Metody i dokumentacja pracy służby BHP
 • Zasady udzielania I pomocy
 • Elementy prawa
 • Regulacje prawne ochrony pracy
 • Ochrona Ppoż.
 • Higiena stanowiska pracy
 • Normy, dyrektywy UE, przepisy i rozporządzenia z zakresu bezpieczeństwa pracy
 • Medycyna Pracy
 • Ocena ryzyka zaw.w syst. Zarz.
 • Czynniki niebezpieczne i szkodliwe
 • Podstawy systemu zarządzania BHP
 • Szkolenie pracowników w zakresie BHP
 • Psychologia pracy
 • Wymagania dla budynków i pomieszczeń
 • Wybrane elementy prawa pracy

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.