Dwusemestralne studia podyplomowe o specjalności:
"KADRY I PŁACE"


Rekrutacja trwa!

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I-szego stopnia - licencjackie, II-stopnia – uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych problematyką kadr i płac.
Studia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń, pozapłacowych świadczeń pracowniczych i świadczeń socjalnych, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, zasad BHP i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów. Słuchacze studiów podyplomowych będą mieli ponadto możliwość zapoznania się obsługą programów kadrowo-płacowych wykorzystywanych w jednostkach gospodarczych oraz jednostkach sektora finansów publicznych.

Z uwagi na uniwersalność przekazywanej wiedzy Studia kierowane są m. in. do:
 • osób chcących nabyć nowe kwalifikacje zawodowe,
 • właścicieli firm zatrudniających pracowników,
 • osób, które zajmują się polityką kadrową w jednostkach gospodarczych,
 • osób pracujących w komórkach płacowo-księgowych, w jednostkach prywatnych, jednostkach sfery finansów publicznych, organizacjach non-profit,
 • pracowników wykonujących w przedsiębiorstwach funkcje ekonomiczne,
 • pracowników biur rachunkowych i podatkowych,
 • kadry zarządczej wszystkich szczebli zarządzania,
 • pracowników obsługujących programy kadrowo-płacowe.


Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Realizowane przedmioty:
 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Prawo podatkowe
 • Kadry
 • Przepisy BHP w zatrudnianiu pracowników
 • Dokumentacja wynagrodzeń
 • Metody naliczania wynagrodzeń
 • Świadczenia społeczne i socjalne
 • Pozapłacowe świadczenia pracownicze
 • Dokumentacja ZUS
 • Laboratoria – Płatnik
 • Laboratoria – Symfonia
 • Laboratoria – Gratyfikant GT
 • Laboratoria – OPTIMA
Studia mają charakter studiów doskonalących.

Umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów
Celem Studiów Podyplomowych Kadry i Płace jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:
 • prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników,
 • zasad związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • określania norm czasu pracy,
 • ustalania obowiązków zakładu pracy jako płatnika w stosunku do organów skarbowych i ZUS,
 • naliczania wynagrodzeń, obowiązkowych obciążeń wynagrodzeń, naliczania świadczeń za czas choroby, wynagrodzeń za urlop, wynagrodzeń w walutach obcych,
 • rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących wynagrodzeń uzyskanych za granicą,
 • obsługa programu Płatnik - tworzenie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych, korygujących, wysyłanie dokumentów do ZUS,
 • obsługa programów kadrowo-płacowych – praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej podczas zajęć laboratoryjnych.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.