Dwusemestralne studia podyplomowe o specjalności:
"KADRY I PŁACE"


Rekrutacja trwa!

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I-szego stopnia - licencjackie, II-stopnia – uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych problematyką kadr i płac.
Studia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń, pozapłacowych świadczeń pracowniczych i świadczeń socjalnych, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, zasad BHP i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów. Słuchacze studiów podyplomowych będą mieli ponadto możliwość zapoznania się obsługą programów kadrowo-płacowych wykorzystywanych w jednostkach gospodarczych oraz jednostkach sektora finansów publicznych.

Z uwagi na uniwersalność przekazywanej wiedzy Studia kierowane są m. in. do:
 • osób chcących nabyć nowe kwalifikacje zawodowe,
 • właścicieli firm zatrudniających pracowników,
 • osób, które zajmują się polityką kadrową w jednostkach gospodarczych,
 • osób pracujących w komórkach płacowo-księgowych, w jednostkach prywatnych, jednostkach sfery finansów publicznych, organizacjach non-profit,
 • pracowników wykonujących w przedsiębiorstwach funkcje ekonomiczne,
 • pracowników biur rachunkowych i podatkowych,
 • kadry zarządczej wszystkich szczebli zarządzania,
 • pracowników obsługujących programy kadrowo-płacowe.


Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Realizowane przedmioty:
 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Prawo podatkowe
 • Kadry
 • Przepisy BHP w zatrudnianiu pracowników
 • Dokumentacja wynagrodzeń
 • Metody naliczania wynagrodzeń
 • Świadczenia społeczne i socjalne
 • Pozapłacowe świadczenia pracownicze
 • Dokumentacja ZUS
 • Laboratoria – Płatnik
 • Laboratoria – Symfonia
 • Laboratoria – Gratyfikant GT
 • Laboratoria – OPTIMA
Studia mają charakter studiów doskonalących.

Umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów
Celem Studiów Podyplomowych Kadry i Płace jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:
 • prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników,
 • zasad związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • określania norm czasu pracy,
 • ustalania obowiązków zakładu pracy jako płatnika w stosunku do organów skarbowych i ZUS,
 • naliczania wynagrodzeń, obowiązkowych obciążeń wynagrodzeń, naliczania świadczeń za czas choroby, wynagrodzeń za urlop, wynagrodzeń w walutach obcych,
 • rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących wynagrodzeń uzyskanych za granicą,
 • obsługa programu Płatnik - tworzenie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych, korygujących, wysyłanie dokumentów do ZUS,
 • obsługa programów kadrowo-płacowych – praktyczne zastosowanie wiedzy nabytej podczas zajęć laboratoryjnych.