Dwusemestralne studia podyplomowe:
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
specjalność: wycena nieruchomości


Studia podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI specjalność wycena nieruchomości pozwalają na zdobycie wiedzy prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej niezbędnej przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Program studiów spełnia wymogi programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 826). Ukończenie studiów podyplomowych, po odbyciu praktyki zawodowej, upoważnia słuchaczy do przystąpienia do egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i tytułu zawodowego rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, uregulowaną przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie pozytywnych wyników z testów zaliczeniowych po I i II semestrze, obrona pracy dyplomowej - egzamin dyplomowy.


Cel studiów:

 • Dostarczenie słuchaczom wiedzy (prawnej, ekonomicznej, technicznej i specjalistycznej) z obszaru wyceny nieruchomości.
 • Dostarczenie wiedzy niezbędnej do sporządzania opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego a także innych opracowań i ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości.
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.


Adresaci studiów:

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I–go, II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Przeznaczone są dla: osób pracujących na stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami w sektorze finansów publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, agencje wykonawcze itp.), w bankach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem finansowym oraz w podmiotach zajmujących się wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie szacowania nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Program studiów został opracowany w oparciu „Polską Ramę Kwalifikacji”. W systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie min 60 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów). Pierwszy semestr obejmujący 8 zjazdów (160 h, 30 ECTS) jest wspólny dla trzech specjalności tj. wyceny nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zajęcia w drugim semestrze odbywają się w podziale na specjalności - wycena nieruchomości 8 zjazdów (165 h, 30 ECTS).


Realizowane przedmioty:

Specjalność wycena nieruchomości:

 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wycena masowa
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Dokumentacja procesu wyceny
 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Gospodarka przestrzenna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy rachunkowości
 • Elementy finansów i bankowości
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Część ogólna prawa cywilnego.
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Podstawy prawa rzeczowego.
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Podstawy kosztorysowania
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy budownictwa
 • Zamówienia publiczne
 • Warsztaty – testy zaliczeniowe po I semestrze
 • Warsztaty – test zaliczeniowy po II semestrze
 • Seminaria dyplomowe i egzamin dyplomowy


Korzyści:

Ukończenie studiów podyplomowych GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI na specjalności wycena nieruchomości, po odbyciu praktyki zawodowej, upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego na uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i tytułu zawodowego rzeczoznawcy majątkowego.INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcia na studia wraz z 1 zdjęciem (zgodne z załącznikiem);
 • Kwestionariusz osobowy (zgodny z załącznikiem);
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 103A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin
z dopiskiem „pok. 103A”
(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)


Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • Studia niestacjonarne dwusemestralne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik/listopad 2020 - czerwiec 2021;
 • Czas trwania: 2 semestry - specjalność wycena nieruchomości (16 zjazdów);
 • Zajęcia odbywają się zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.


Wykładowcy: 
Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, przedstawicieli świata nauki z dorobkiem naukowym w obszarze gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości (autorzy monografii, podręczników, artykułów naukowych, ekspertyz), jak również reprezentantów świata praktyki z długoletnim doświadczeniem, członków krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych zrzeszających rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami (m.in.: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Europejskiej Rady Nieruchomości – Conseil Européen des Professions Immobilieres – CEPI).


Kierownik Studiów
: dr Joanna Cymerman, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 660 411 392.


W razie pytań prosimy o kontakt
:
Sekretariat: mgr Karolina Trafny, pokój 103A
Tel. (94) 34-39-203 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15:00)
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłata za studia:

 • Łącznie: 3830 zł (wraz z opłatą za świadectwo w wysokości 30 zł), z czego:
 • 1900 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1900 zł/semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach)

Pliki do pobrania:

Osoby zainteresowane ukończeniem studiów wyższych o specjalności wycena nieruchomości zapraszamy na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)  o specjalności Wycena nieruchomości realizowane w trybie stacjonarnym na kierunku Ekonomia.

Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.