Dwusemestralne studia podyplomowe o specjalności:
"CONTROLLING W PRZEDSIĘBIORSTWIE"


Rekrutacja zakończona

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, zainteresowanych problematyką controllingu przeznaczone są dla właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno-finansowych, głównych księgowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania, specjalistów ds. controllingu oraz dla osób, które w przyszłości chciałyby zajmować podobne stanowiska. Absolwenci studiów podyplomowych zapoznają się z problematyką stosowania i prowadzenia controllingu oraz nabędą umiejętności z wykorzystaniem zdobytej wiedzy z zakresu controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia umożliwią również zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu budżetowania, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, rachunku kosztów itp. W trakcie studiów słuchacze poznają nowoczesne metody umożliwiające budowę i rozwój systemu controllingu w przedsiębiorstwie. Nabędą praktyczne umiejętności wykorzystywania instrumentów controllingu w codziennej działalności biznesowej. Słuchacze mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy z zakresu controllingu, ale również wymiany doświadczeń zawodowych w gronie osób pracujących w innych firmach.

Studia kierowane są m. in. do:
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania,
 • dyrektorów finansowo-ekonomicznych,
 • osób zainteresowanych doskonaleniem zawodowym oraz zmianą zawodu,
 • właścicieli firm,
 • osób zatrudnionych na niesamodzielnych stanowiskach w działach rachunkowości dużych i średnich firm,
 • pracowników wykonujących w przedsiębiorstwach funkcje ekonomiczne.


Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 30 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Studia trwają dwa semestry łączna liczba godzin 160.

Realizowane przedmioty:
 • Teoria controllingu
 • Podstawy rachunkowości
 • Controlling strategiczny i operacyjny
 • Prawo gospodarcze
 • Rachunek kosztów
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Budżetowanie - warsztaty
 • Controlling – warsztaty
 • Analiza finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Wycena wartości firmy
 • Prawo finansowe
 • Ośrodki odpowiedzialności
 • Controlling finansowy
Studia mają charakter studiów doskonalących.

Celem Studiów Podyplomowych Controlling w przedsiębiorstwie jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:
 • znajomości metod, narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego oraz controllingu finansowego,
 • znajomości wskaźników i metod ich wykorzystania w procesie decyzyjnym controllingu,
 • rozróżniania, klasyfikowania i charakteryzowania przychodów, kosztów i wyników osiąganych przez firmę,
 • umiejętności stosowania narzędzi informatycznych do budżetowania kosztów, przychodów, wpływów i wydatków itp.
 • raportowanie z wykonania budżetów,
 • budowania systemów motywacyjnych opartych na wskaźnikach,
 • stosowania tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej dla potrzeb controllingu operacyjnego i strategicznego,
 • interpretacji prawa gospodarczego i finansowego.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.