Seminaria – problematyka prac


 • prof. dr hab. Włodzimierz Deluga
  • Zarządzanie marketingiem i jego zakres;
  • Cele systemu marketingowego i koncepcja zarządzania marketingiem;
  • Misja i cele podmiotów gospodarczych;
  • Otoczenie firmy i jej funkcje;
  • Strategie produktu i opakowania;
  • Formy i cele działań dystrybucyjnych;
  • Procesy komunikacji marketingowej;
  • Instrumenty i strategie promocji;
  • Promocja sprzedaży. Public relations i publicity;
  • Stosowanie działań marketingowych w małych i średnich firmach;
  • Marketing w instytucjach non – profit;
  • Istota określania potrzeb w zakresie informacji. Rola marketingowego systemu informacji w podejmowaniu decyzji;
  • Dystrybucja informacji w firmie;
  • Controling marketingowy (metody analizy profilowanej, analiza luki strategicznej);
  • Marketing na rynku produktów ekologicznych;
  • Marketing usług agroturystycznych;
  • Handel zagraniczny;
  • Miejsce i rola Internetu w marketingu;
  • Marketing w działalności przedsiębiorstw usługowych (w tym turystycznych);
  • Public relations w budowie wizerunku miejscowości lub przedsiębiorstwa;
  • Rola poszczególnych instrumentów marketingu-mix w tworzeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw;
  • Wykorzystanie instrumentów marketingowych w działalności firmy;
  • Marketingowe strategie funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji (planowanie strategiczne);
  • Wpływ promocji na rozwój organizacji dochodowych i niedochodowych;
  • Rola instrumentów promocji w realizacji celów marketingowych organizacji;
  • Badanie skuteczności działań reklamowych;
  • Marketingowe kształtowanie oferty produktowo-rynkowej firmy;
  • Dostosowanie oferty produktowej do wymogów systemu zarządzania jakością;
  • Marketingowa orientacja firm usługowych;
  • Analiza rynków branżowych. Analiza pozycji konkurencyjnej firmy;
  • Zachowania nabywców na rynku w świetle badań empirycznych;
  • Znaczenie marketingu personalnego dla organizacji;
  • Rola menedżera w kierowaniu zespołem;
  • Wykorzystanie badań marketingowych do rozwiązywania problemów organizacji;
  • Rozwój pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi;
  • Nowe kierunki w rozwoju (marketingu wewnętrzny i boczny, marketing relacyjny)

 

 • dr Ewa Kasperska
  • Marketing w turystyce – usługi turystyczne, przedsiębiorstwo turystyczne, rozwój turystyki w regionie, marketing atrakcji turystycznych, zachowania nabywców na rynku usług turystycznych.
  • Marketing regionu – marketingowa koncepcja rozwoju regionu (na przykładzie powiatu, gminy, miasta), czynniki przewagi konkurencyjnej regionu, marketing mix regionu, produkt lokalny i regionalny.
  • Marketing w handlu – merchandising, atrybuty przestrzeni handlowej, komunikowanie się w handlu, jakość obsługi, materialne i niematerialne elementy procesu sprzedaży, promocja w handlu, budowanie lojalności klienta.
  • Usługi – rozwój nowych usług i przemiany na rynku usług, znaczenie usług w gospodarce, międzynarodowa wymiana usług, marketing usług, marketing mix w usługach, promocja usług, jakość usług, obsługa klienta w usługach.
  • Badania marketingowe – metodologia badań marketingowych, rynku, społecznych, metody i techniki badawcze, praktyka badań, zastosowanie badań (w przedsiębiorstwie/instytucji, w budowaniu przekazu promocyjnego, w projektowaniu, w ewaluacji, itp.).
  • Projekt – zarządzanie projektem, zarządzanie zespołem projektowym (lider, motywacje, zarządzanie konfliktem itp.), metody badawcze w zarządzaniu projektem, promocja projektu, ewaluacja projektu.
  • Fundusze Unii Europejskiej – źródła współfinansowania przedsięwzięć, programy pomocowe Unii Europejskiej, programy lokalne, zasady korzystania z pomocy, beneficjenci, wykorzystanie środków pomocowych, promocja projektu europejskiego.
  • Wymiana międzynarodowa – narzędzia regulacji wymiany międzynarodowej, transakcja, kontrakt i dokumenty w handlu zagranicznym, rozliczenia w handlu zagranicznym, zwyczaje i formuły handlowe.

 

 • dr Alina Oczachowska
  • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstw usługowych.
  • Wyznaczniki wizerunku miasta, gminy i uzdrowiska.
  • Budowanie tożsamości organizacji nie nastawionych na zysk.
  • Rola promocji w działalności przedsiębiorstwa.
  • Internet jako medium reklamowe.
  • Komunikacja marketingowa.
  • Porównanie instrumentów promocji.
  • Sprzedaż osobista a inne formy sprzedaży.
  • PR w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
  • Działania PR w wybranej jednostce.
  • Sztuka komunikowania się w handlu.
  • Ekspansja sieci sklepów wielko powierzchniowych.
  • Techniki sprzedaży na przykładach.
  • Koncepcja marketingu w przedsiębiorstwie usługowym.
  • Tajniki obsługi klienta.
  • Merchandising.
  • Młodzieżowe i dziecięce segmenty rynkowe.
  • Budowa marki firmy.

 

 • dr Joanna Dyczkowska
  • Analiza rynku w wybranych segmentach i branżach.
  • Zarządzanie logistyką na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.
  • Zarządzanie dystrybucją w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Rola instrumentów marketingu w przedsiębiorstwie.
  • Obsługa klienta w przedsiębiorstwach usługowych i handlowych.
  • Wpływ marketingu terytorialnego na rozwój jednostek terytorialnych.
  • Znaczenie instrumentu promocji na rozwój przedsiębiorstwa.
  • Współczesne trendy marketingu m.in. marketing wirusowy.
  • Znaczenie programów lojalnościowych na rozwój przedsiębiorstw.
  • Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz regionów.
  • Funkcje zarządzania a rozwój przedsiębiorstw.
  • Zarządzanie produktem, tworzenie marki i wizerunku przedsiębiorstw.
  • Marketing-mix w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych.
  • Konkurencja jako istotny element gospodarki rynkowej.

 

Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję