Seminaria – problematyka prac


  • prof. PK dr hab. Danuta Zawadzka
  • prof. zw. dr hab. Eugeniusz Janowicz
  • prof. nadzw. dr hab. Jan Sobiech
  • dr Rafał Rosiński
  • dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska
  • dr Anna Rosa

 Tematyka seminarium jest zróżnicowana i uzależniona od promotora. Obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 • Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa
  • związek decyzji finansowych z decyzjami inwestycyjnymi,
  • gospodarowanie majątkiem obrotowym i jego finansowanie,
  • specyfika finansów mikro- i małych przedsiębiorstw,
  • wycena wartości przedsiębiorstwa,
  • uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw,
  • struktura i koszt kapitału,
  • analiza źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa,
  • analiza struktury finansowania,
  • finansowanie innowacji,
  • instrumenty finansowania ze źródeł obcych.
 • Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa
  • analiza ekonomiczna,
  • analiza i planowanie finansowe.
 • Polityka kredytu kupieckiego
  • zarządzanie należnościami i zobowiązaniami przedsiębiorstwa,
  • krótkoterminowe finansowanie,
 • Bankowość i systemy bankowe
  • ewolucja systemu bankowego we Polsce,
  • organizacja rynkowych systemów bankowych,
  • organizacja i funkcjonowanie banku,
  • analiza finansowo-ekonomiczna banku,
  • zarządzanie ryzykiem kredytowym,
  • źródła przewagi konkurencyjnej banku,
  • fuzje w sektorze bankowym,
  • metody oceny wiarygodności finansowej kredytobiorcy,
  • bankowość spółdzielcza.
 • Ekonomika zdrowia
  • ekonomiczno-finansowe mechanizmy kierowania opieką zdrowotną,
  • ubezpieczenia zdrowotne,
  • finanse szpitala.
 • Finanse międzynarodowe
  • rola pieniądza międzynarodowego,
  • finanse zagraniczne MSP,
  • modele umiędzynarodowienia mikro- i małych przedsiębiorstw.
 • Funkcjonowanie rynku kapitałowego
  • analiza efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • tworzenie i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi,
  • funkcjonowanie giełd papierów wartościowych,
  • instrumenty pochodne i międzynarodowy rynek kapitałowy.
 • Finanse publiczne i samorządowe
  • budżet państwa,
  • gospodarka finansowa samorządu terytorialnego,
  • organizacja i finansowanie usług społecznych,
  • samodzielność finansowa samorządu gminnego, powiatów i miast na prawach powiatu.
 • System podatkowy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
  • harmonizacja podatkowa w krajach UE,
  • rozliczenia podatkowe,
  • ubezpieczenia społeczne,
  • świadczenia w systemie ubezpieczeń społecznych,
  • rola fiskalna i pozafiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • obciążenia fiskalne i pozafiskalne przedsiębiorstw.
 • Finanse gospodarstw domowych
  • czynniki determinujące oszczędności gospodarstw domowych,
  • dochody i wydatki gospodarstw domowych.
 • Ubezpieczenia gospodarcze
  • ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw,
  • tendencje zmian na polskim rynku ubezpieczeń.
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję