Seminaria - problematyka prac


 • dr Agnieszka Jakubowska
  • Zachowanie przedsiębiorstwa na rynku produktu lub usługi:
   • ocena efektywności realizowanych strategii sprzedaży;
   • analiza i ocena popytu na produkt przedsiębiorstwa;
   • ocena wpływu wahań sezonowych popytu na zarządzania sprzedażą;
   • ocena wpływu wahań sezonowych podaży na proces zarządzania produkcją.
  • Zachowanie przedsiębiorstwa na rynkach czynników wytwórczych (pracy, kapitału rzeczowego lub finansowego):Analiza mikro i makrootoczenia przedsiębiorstwa.
   • analiza uwarunkowań tworzenia popytu na pracę lub kapitał przez przedsiębiorstwo;
   • wykorzystanie metod oceny efektywności inwestycji w decyzjach przedsiębiorstwa;
  • Analiza efektywności zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie:
   • proces zarządzania zasobami ludzkimi (planowanie, selekcja i dobór, motywowanie, kierowanie, kontrola);
   • proces zarządzania jakością;
   • proces zarządzania inwestycjami;
   • proces zarządzania wiedzą;
   • proces zarządzania kosztami pracy;
   • problem wyceny wartości kapitału lidzkiego przedsiębiorstwa;
   • bilans strategiczny przedsiębiorstwa.
  • Problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem w aspekcie tworzenia potencjału konkurencyjnego:
   • innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej;
   • identyfikacja i pomiar ryzyka w działalności przedsiębiorstwa;
   • efektywność wykorzystania narzędzi zarządzania strategicznego w kierowaniu współczesnym przedsiębiorstwem;
   • efektywność procesu zarządzania finansami, produkcją;
   • wykorzystanie koncepcji „społecznej odpowiedzialności biznesu” w tworzeniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
   • funkcjonowanie przedsiębiorstw komercyjnych w ramach tzw. sektora ekonomii społecznej;
   • ocena efektywności działania organizacji non profit.
  • Analiza funkcjonowania wybranych rynków produktów lub zasobów:Analiza procesu zarządzania współczesną organizacją publiczną.
   • ocena popytu i podaży na rynku;
   • analiza zmienności cen na rynku;
   • ocena struktury konkurencyjnej rynku;
   • analiza i ocena zmian z tendencjach konsumenckich;
   • ocena czynników rynkowych i instytucjonalnych kształtujących wybrany rynek.

 

 • dr Beata Granosik
  • problemy decyzyjne przed jakimi stoją współcześni menedżerowie,
  • optymalizacja decyzji dotyczących strategii rozwoju konkurencyjności (zarządzanie strategiczne),
  • proces decyzyjny zachodzący w przedsiębiorstwie – wytyczenie kierunków poprawy stanów istniejących; prognozowanie efektów różnych zachowań rynkowych,
  • analiza efektywności decyzji dotyczących budowania popytu, determinanty popytu, elastyczność, optymalna polityka cenowa, optymalizację decyzji produkcyjnych, decyzji inwestycyjnych,
  • analiza kosztów i optymalne decyzje,
  • budowanie strategii (podejmowanie decyzji) w warunkach niepewności (ryzyko, niechęć do ryzyka),
  • ocena kondycji ekonomicznej,
  • diagnoza strategiczną,
  • prognozowanie (model ekonomiczny),
  • rola informacji i jej wykorzystanie w procesie decyzyjnym (w warunkach niepewności.

 • dr Maria Klonowska-Matynia
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim,
  • Rynek pracy,
  • Przedsiębiorczość.

 • dr Grzegorz Przekota
  • Powiązania cenowe na rynku kapitałowym i pieniężnym,
  • Modelowanie ekonometryczne rynków finansowych,
  • Analiza rynków konsumpcyjnych,
  • Makroekonomiczne problemy współczesnej gospodarki,
  • Zarządzanie finansami w sektorze publicznym,
  • Analiza efektywności działalności inwestycyjnej.
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie usług. Korzystając z naszych usług, pozwalasz nam korzystać z plików cookie.
Rozumiem i akceptuję